در روایتی از امام حسن عسکری علیه السلام نقل شده است که همه زشتی ها و پلیدی ها در خانه ای قرار داده شده و کلید این خانه دروغ است. اگر هیچ دلیل دیگری برای بدی دروغ وجود نداشته باشد، همین دلیل کافیست تا از دروغ پرهیز کنیم، چه برای اصلاح خودمان و چه برای اصلاح جامعه. یعنی هم فرد و هم جامعه برای رسیدن به صلاح و سداد باید از دروغ پرهیز کنند. 

زیاده عرضی نیست. 

عزت مدام